ارزش های ما

شرکت

پیشرفت دائمی

تمامیت

قابل اطمینان بودن

احترام

اصول عملی

مشتری مداری

استقرار

ابداع

هدف مداری

نو اوری

تنوع

کار گروهی

کیفیت

کیفیت محصولاتi

کیفیت خدمات

محیط زیست

علم به محیط زیستi

محصولات با صرف انرژی با بازده بالا

تمام شرکتهای گروه اوغور تمام فعالیتهایشان را هماهنگ با اعلامیه حقوق بشر صادر شده از طرف سازمان ملل و قبول شده از طرف ترکیه انجام میدهد.