محیط زیست

 با تولید سرد کننده های تجارتی دوست محیط زیست به حفظ محیط زیست کمک میکنیم.

محدوده محصولات تولیدی با در نظر گرفتن مقدار گاز گلخانه ای که ازاد میکند , مقدار انرژی مصرفی و تاثیر انها بر روی محیط زیست طراحی میشود.

عواملی که باعث کاهش مصرف برق سرد کننده هامیشوند:

سرد کننده ها: :R600a / R290 / CO2

سیستم اداره کننده انرژی

همراه با طراحی مناسب با اسفاده انرژی با بازدهی بالا از سیستمهای مناسب اداره کننده مصرف انرژی استفاده میشود, در تیجه مصرف برق تا %50 کاهش مییابد. 

با ایتفاده از سیستم روشنائی لد محصولاتی با شکل زیبا و کم مصرف تولید میشود. 

برقراری سیستم تولید بر اساس استفاده از لوازم کمتر و مصرف انرژی کمتر 

سیستم مدریت محیط زیست (TS EN ISO 14001)