در دسترسی بودن

 مشتریانمان میتوانند شکایتهایشان, احتیاج به اطلاعات, پیشنهادات و یا ابراز رضایتشان را با استفاده از کانالهای مختلف به راحتی به دست ما برسانند.

امکان دسترسی به اطلاعات

 مهمترین عامل در انتخاب سیاست کیفیت کالا و خدماتمان جلب رضایت مشتری در راستای ماموریتمان و چشم اندازمان است. 

جواب سریع

 سعی میکنیم که به تمام مراجعاتی که از طرف مشتریها انجام میشود در اسرع وقت جواب بدهیم. 

راه حل مداری

 سعی میکنیم احتیاجات مشتریهایمان را با ارائه راه حلهای ماثر و سریع براورده کنیم. 

بیطرفی

  مراجعاتی که به شرکت میشود در طول مسیر حل مشکل بر اساس بیطرفی محض ارزشیابی و حل و فصل میشود. 

سر نگهداری

 استفاده از اطلاعات شخصی که در مرحله مراجعه به شرکت داده میشود در موازای قوانین به عنوان سر ارزشیابی شده و مخفی نگه داری میشود. 

مشتری مداری

 شرکت ما ضوابط روابط با مشتری را بر اساس ارائه بهترین خدمات در بالترین سطح کیفیت و برای جلب رضایت کامل مشتری سازمان دهی کرده.

در دست گرفتن ابتکار عمل

 در صورت لزوم کارکنانمان اجازه دارند برای جلب رضایت مشتری و براورده کردن انتظارات مشتری در بالاترین سطح ابتکار عمل را به دست گرفته راه حل تولید کنند.